ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงเจตนาระบุผู้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

7830 7831 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0003 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0004 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0007 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0031 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0027 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0019 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0015 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0014 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0034 ระบุ คุรุประชาสรรค์_๑๙๐๗๓๐_0010 11855ภาพนิ่ง 1