ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564)

 

***ระกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ

***ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
ภาพนิ่ง 1ภาพนิ่ง 1