โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง

โครงการคืนโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สูวิถีพอเพียง 
เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้สามารถปฎอบัติหน้าที่ได้อย่างมีความภาคภูมิในเกียรติ
ของวิชาชีพ และบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
“มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหนี้สินกลุ่มวิกฤต”

สมัครเข้าร่วมโครงการตามเว็บไซต์ที่ปรากฎ
http://www.smartotep.net/otep_website/

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วมาติดต่อได้ที่ สกสค.จังหวัด